ấn phẩm

Nghiên cứu về nhu cầu & mô hình chăm sóc – giáo dục trẻ đầu đời dành cho cộng đồng có thu nhập thấp

Nghiên cứu về nhu cầu & mô hình chăm sóc – giáo dục trẻ đầu đời dành cho cộng đồng có thu nhập thấp

CARE Quốc tế tại Việt Nam: Báo cáo Thường niên 2022

CARE Quốc tế tại Việt Nam: Báo cáo Thường niên 2022

Phát triển các doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ – Sáng kiến Thắp lửa: Kết quả nghiên cứu tại Việt Nam 2022

Phát triển các doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ – Sáng kiến Thắp lửa: Kết quả nghiên cứu tại Việt Nam 2022

Báo cáo Thường niên về Nhóm Cổ phần Tài chính Tự quản 2023

Báo cáo Thường niên về Nhóm Cổ phần Tài chính Tự quản 2023

Goodvertisings – Quảng cáo Tết 2022 qua lăng kính giới

Goodvertisings – Quảng cáo Tết 2022 qua lăng kính giới

CARE Quốc tế tại Việt Nam: Báo cáo thường niên 2021

CARE Quốc tế tại Việt Nam: Báo cáo thường niên 2021

IGNITE – Nghiên cứu về các khuôn mẫu giới trong các doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ do phụ nữ làm chủ – Báo cáo tóm tắt

IGNITE – Nghiên cứu về các khuôn mẫu giới trong các doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ do phụ nữ làm chủ – Báo cáo tóm tắt

U-ME Capital – Làm nghề giúp việc – Sách ảnh

U-ME Capital – Làm nghề giúp việc – Sách ảnh

AWEEV – Giảm bất bình đẳng giới trong phân bổ công việc chăm sóc không được trả công của đồng bào dân tộc thiểu số ở Việt Nam

AWEEV – Giảm bất bình đẳng giới trong phân bổ công việc chăm sóc không được trả công của đồng bào dân tộc thiểu số ở Việt Nam

AWEEV – Công việc chăm sóc không lương đối với đồng bào dân tộc thiểu số ở Việt Nam: Hiện trạng và khuyến nghị chính sách

AWEEV – Công việc chăm sóc không lương đối với đồng bào dân tộc thiểu số ở Việt Nam: Hiện trạng và khuyến nghị chính sách

AWEEV – Báo cáo tóm tắt và khuyến nghị chính sách: Mức độ đáp ứng giới của các công trình CSHT và mối quan hệ giữa CSHT với gánh nặng công việc CSKĐTC của phụ nữ: góc nhìn từ vùng Tây Bắc Việt Nam

AWEEV – Báo cáo tóm tắt và khuyến nghị chính sách: Mức độ đáp ứng giới của các công trình CSHT và mối quan hệ giữa CSHT với gánh nặng công việc CSKĐTC của phụ nữ: góc nhìn từ vùng Tây Bắc Việt Nam

AWEEV – Mức độ đáp ứng giới của các công trình cơ sở hạ tầng và mối quan hệ giữa cơ sở hạ tầng với gánh nặng công việc chăm sóc không được trả công của phụ nữ: góc nhìn từ vùng Tây Bắc Việt Nam

AWEEV – Mức độ đáp ứng giới của các công trình cơ sở hạ tầng và mối quan hệ giữa cơ sở hạ tầng với gánh nặng công việc chăm sóc không được trả công của phụ nữ: góc nhìn từ vùng Tây Bắc Việt Nam

AWEEV – Nghiên cứu và đề xuất: Các loại hình chăm sóc trẻ tại vùng nông thôn dân tộc thiểu số

AWEEV – Nghiên cứu và đề xuất: Các loại hình chăm sóc trẻ tại vùng nông thôn dân tộc thiểu số

Nghiên Cứu Kỹ Thuật Loại Hình Sinh Kế Thích Ứng Biến Đổi Khí Hậu Dành Cho Người Nghèo Ít Đất & Không Đất

Nghiên Cứu Kỹ Thuật Loại Hình Sinh Kế Thích Ứng Biến Đổi Khí Hậu Dành Cho Người Nghèo Ít Đất & Không Đất

Tài liệu Hướng dẫn: Xác định và Sử dụng Kiến thức Bản địa trong Thích ứng với Biến đổi Khí hậu Dựa vào Cộng đồng

Tài liệu Hướng dẫn: Xác định và Sử dụng Kiến thức Bản địa trong Thích ứng với Biến đổi Khí hậu Dựa vào Cộng đồng

Báo cáo đánh giá độc lập giữa kỳ – Cơ chế phân cấp và trao quyền trong Chương trình 135 giai đoạn 2016-2020

Báo cáo đánh giá độc lập giữa kỳ – Cơ chế phân cấp và trao quyền trong Chương trình 135 giai đoạn 2016-2020

Những nguyên tắc “vàng” trong xây dựng quan hệ đối tác chiến lược: Khi “lợi nhuận” tương tác với “trách nhiệm xã hội”

Những nguyên tắc “vàng” trong xây dựng quan hệ đối tác chiến lược: Khi “lợi nhuận” tương tác với “trách nhiệm xã hội”

CARE Quốc tế tại Việt Nam: Báo cáo thường niên 2020

CARE Quốc tế tại Việt Nam: Báo cáo thường niên 2020

Báo cáo Rà soát Chính sách Quản lý và Sử dụng Vốn Sự nghiệp

Báo cáo Rà soát Chính sách Quản lý và Sử dụng Vốn Sự nghiệp

Cẩm nang dành cho “người đồng hành” của nạn nhân/người sống sót sau bạo lực giới: Nghe Bằng Tim

Cẩm nang dành cho “người đồng hành” của nạn nhân/người sống sót sau bạo lực giới: Nghe Bằng Tim

Đại dịch và khái niệm phát triển bền vững mới? GIÁN ĐOẠN, ỨNG PHÓ VÀ CHIẾN LƯỢC ĐIỀU CHỈNH TRONG NGÀNH MAY MẶC VÀ DA GIÀY TẠI VIỆT NAM

Đại dịch và khái niệm phát triển bền vững mới? GIÁN ĐOẠN, ỨNG PHÓ VÀ CHIẾN LƯỢC ĐIỀU CHỈNH TRONG NGÀNH MAY MẶC VÀ DA GIÀY TẠI VIỆT NAM

Tác động của dịch COVID-19 đến công nhân ngành dệt may và da giày Việt Nam – Góc nhìn của người lao động: CÁC PHÁT HIỆN CHÍNH VÀ HÀM Ý CHÍNH SÁCH CHO CÔNG ĐOÀN VÀ CHÍNH PHỦ

Tác động của dịch COVID-19 đến công nhân ngành dệt may và da giày Việt Nam – Góc nhìn của người lao động: CÁC PHÁT HIỆN CHÍNH VÀ HÀM Ý CHÍNH SÁCH CHO CÔNG ĐOÀN VÀ CHÍNH PHỦ

Khuyến nghị chính sách nhằm Tăng cường tính sẵn có và khả năng tiếp cận các dịch vụ thiết yếu cho phụ nữ và trẻ em bị ảnh hưởng bạo lực giới

Khuyến nghị chính sách nhằm Tăng cường tính sẵn có và khả năng tiếp cận các dịch vụ thiết yếu cho phụ nữ và trẻ em bị ảnh hưởng bạo lực giới

Báo cáo đánh giá về “Tính sẵn có và khả năng tiếp cận dịch vụ hỗ trợ thiết yếu cho người bị bạo lực giới”

Báo cáo đánh giá về “Tính sẵn có và khả năng tiếp cận dịch vụ hỗ trợ thiết yếu cho người bị bạo lực giới”

Báo cáo Khuyến nghị Chính sách: Đổi mới Quản lý và Sử dụng Vốn Sự nghiệp cho Hỗ trợ Phát triển Sản xuất và Khởi nghiệp

Báo cáo Khuyến nghị Chính sách: Đổi mới Quản lý và Sử dụng Vốn Sự nghiệp cho Hỗ trợ Phát triển Sản xuất và Khởi nghiệp

Báo cáo tóm tắt: Đổi mới Cơ chế Quản lý và Sử dụng vốn Sự nghiệp cho Hỗ trợ Phát triển Sản xuất và Khởi nghiệp

Báo cáo tóm tắt: Đổi mới Cơ chế Quản lý và Sử dụng vốn Sự nghiệp cho Hỗ trợ Phát triển Sản xuất và Khởi nghiệp

Câu chuyện dự án WEAVE: Hạnh phúc không chỉ ở bề ngoài đẹp đẽ

Câu chuyện dự án WEAVE: Hạnh phúc không chỉ ở bề ngoài đẹp đẽ

Thúc đẩy lồng ghép giới trong CTMTQG PTKTXH vùng đồng bào DTTS&MN: Khuyến nghị chính sách

Thúc đẩy lồng ghép giới trong CTMTQG PTKTXH vùng đồng bào DTTS&MN: Khuyến nghị chính sách

Phát triển nông nghiệp bền vững thông qua khung quốc gia về dịch vụ khí hậu: Tóm tắt chính sách

Phát triển nông nghiệp bền vững thông qua khung quốc gia về dịch vụ khí hậu: Tóm tắt chính sách

Báo cáo rà soát tài chính cho thích ứng với biến đổi khí hậu ở Việt Nam

Báo cáo rà soát tài chính cho thích ứng với biến đổi khí hậu ở Việt Nam

Bài học kinh nghiệm: Làm thế nào để phụ nữ dân tộc thiểu số có thể gặt hái được những thành quả mà họ xứng đáng

Bài học kinh nghiệm: Làm thế nào để phụ nữ dân tộc thiểu số có thể gặt hái được những thành quả mà họ xứng đáng

Báo cáo tóm lược về Lao động di cư trong cộng đồng dân tộc thiểu số: Thực trạng và hàm ý chính sách

Báo cáo tóm lược về Lao động di cư trong cộng đồng dân tộc thiểu số: Thực trạng và hàm ý chính sách

Sách Ảnh Ara-Tay Coffee

Sách Ảnh Ara-Tay Coffee

Sổ tay hướng dẫn triển khai mô hình tăng cường tiếp cận thông tin cấp cơ sở

Sổ tay hướng dẫn triển khai mô hình tăng cường tiếp cận thông tin cấp cơ sở

Tài liệu hướng dẫn: Kỹ năng sản xuất bản tin trong cộng đồng

Tài liệu hướng dẫn: Kỹ năng sản xuất bản tin trong cộng đồng

CARE Quốc tế tại Việt Nam: Báo cáo thường niên 2019

CARE Quốc tế tại Việt Nam: Báo cáo thường niên 2019

Đánh giá việc thực thi Luật Tiếp cận Thông tin

Đánh giá việc thực thi Luật Tiếp cận Thông tin

Phân tích giới trong Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững

Phân tích giới trong Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững

Đánh giá hỗ trợ phát triển sinh kế trong CTMTQG-GNBV 2016-2020

Đánh giá hỗ trợ phát triển sinh kế trong CTMTQG-GNBV 2016-2020

Sổ tay hướng dẫn sử dụng thẻ ghi điểm cộng đồng

Sổ tay hướng dẫn sử dụng thẻ ghi điểm cộng đồng

Sổ tay hướng dẫn tập huấn và tổ chức họp tại cộng đồng

Sổ tay hướng dẫn tập huấn và tổ chức họp tại cộng đồng

Sổ tay hướng dẫn truyền thông thông tin thời tiết-khí hậu nông nghiệp

Sổ tay hướng dẫn truyền thông thông tin thời tiết-khí hậu nông nghiệp

Lịch nông vụ cho cà phê Arabica

Lịch nông vụ cho cà phê Arabica

Giáo dục tài chính cơ bản: tài liệu cho tập huấn viên

Giáo dục tài chính cơ bản: tài liệu cho tập huấn viên

Góp ý dự thảo Đề án tổng thể về phát triển khu vực dân tộc thiểu số

Góp ý dự thảo Đề án tổng thể về phát triển khu vực dân tộc thiểu số

Thí điểm tiếp cận tài chính kỹ thuật số cho phụ nữ dân tộc thiểu số tại Việt Nam

Thí điểm tiếp cận tài chính kỹ thuật số cho phụ nữ dân tộc thiểu số tại Việt Nam

Bước đầu tăng khả năng phục hồi của phụ nữ di cư ở đô thị Việt Nam

Bước đầu tăng khả năng phục hồi của phụ nữ di cư ở đô thị Việt Nam

Bình đẳng giới trong thích ứng biến đổi khí hậu ở Việt Nam

Bình đẳng giới trong thích ứng biến đổi khí hậu ở Việt Nam

Các mô hình thích ứng dựa vào giới và cộng đồng của các nhóm dân tộc thiểu số ở tỉnh Bắc Kạn và Thanh Hóa

Các mô hình thích ứng dựa vào giới và cộng đồng của các nhóm dân tộc thiểu số ở tỉnh Bắc Kạn và Thanh Hóa

Các vấn đề và phương án tài chính về khí hậu ở Việt Nam

Các vấn đề và phương án tài chính về khí hậu ở Việt Nam

Tính dễ bị tổn thương và khả năng thích ứng của các nhóm dân tộc thiểu số phía Bắc Việt Nam

Tính dễ bị tổn thương và khả năng thích ứng của các nhóm dân tộc thiểu số phía Bắc Việt Nam

Điều gì hiệu quả? Giảm quấy rối tình dục tại nơi làm việc

Điều gì hiệu quả? Giảm quấy rối tình dục tại nơi làm việc

Tính dễ bị tổn thương do lũ lụt và hạn hán ở miền Trung Việt Nam

Tính dễ bị tổn thương do lũ lụt và hạn hán ở miền Trung Việt Nam

Tiếp cận thông tin và sự chủ động của phụ nữ – Sổ tay hướng dẫn sinh hoạt nhóm VSLA/LARC

Tiếp cận thông tin và sự chủ động của phụ nữ – Sổ tay hướng dẫn sinh hoạt nhóm VSLA/LARC

Tài liệu hướng dẫn: Nghiên cứu cùng cộng đồng

Tài liệu hướng dẫn: Nghiên cứu cùng cộng đồng

Ứng phó của các Tổ chức phi chính phủ trước Biến đổi Khí hậu

Ứng phó của các Tổ chức phi chính phủ trước Biến đổi Khí hậu

Lập kế hoạch Nâng cao khả năng ứng phó, phục hồi, thích nghi

Lập kế hoạch Nâng cao khả năng ứng phó, phục hồi, thích nghi

Biến Lời nói thành Hành động

Biến Lời nói thành Hành động

Sức mạnh của tiếng nói

Sức mạnh của tiếng nói

Bình đẳng và Hiệu quả

Bình đẳng và Hiệu quả

Quan hệ Đối tác Xã hội Dân sự

Quan hệ Đối tác Xã hội Dân sự

Những người phụ nữ dịch chuyển

Những người phụ nữ dịch chuyển

LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI