ấn phẩm

Câu chuyện dự án WEAVE: Hạnh phúc không chỉ ở bề ngoài đẹp đẽ

Câu chuyện dự án WEAVE: Hạnh phúc không chỉ ở bề ngoài đẹp đẽ

Thúc đẩy lồng ghép giới: Khuyến nghị chính sách

Thúc đẩy lồng ghép giới: Khuyến nghị chính sách

Phát triển nông nghiệp bền vững thông qua khung quốc gia về dịch vụ khí hậu: Tóm tắt chính sách

Phát triển nông nghiệp bền vững thông qua khung quốc gia về dịch vụ khí hậu: Tóm tắt chính sách

Báo cáo rà soát tài chính cho thích ứng với biến đổi khí hậu ở Việt Nam

Báo cáo rà soát tài chính cho thích ứng với biến đổi khí hậu ở Việt Nam

Bài học kinh nghiệm: Làm thế nào để phụ nữ dân tộc thiểu số có thể gặt hái được những thành quả mà họ xứng đáng

Bài học kinh nghiệm: Làm thế nào để phụ nữ dân tộc thiểu số có thể gặt hái được những thành quả mà họ xứng đáng

Báo cáo tóm lược về Lao động di cư trong cộng đồng dân tộc thiểu số: Thực trạng và hàm ý chính sách

Báo cáo tóm lược về Lao động di cư trong cộng đồng dân tộc thiểu số: Thực trạng và hàm ý chính sách

Sách Ảnh Ara-Tay Coffee

Sách Ảnh Ara-Tay Coffee

Sổ tay hướng dẫn triển khai mô hình tăng cường tiếp cận thông tin cấp cơ sở

Sổ tay hướng dẫn triển khai mô hình tăng cường tiếp cận thông tin cấp cơ sở

Tài liệu hướng dẫn: Kỹ năng sản xuất bản tin trong cộng đồng

Tài liệu hướng dẫn: Kỹ năng sản xuất bản tin trong cộng đồng

CARE Quốc tế tại Việt Nam: Báo cáo thường niên 2019

CARE Quốc tế tại Việt Nam: Báo cáo thường niên 2019

Đánh giá việc thực thi Luật Tiếp cận Thông tin

Đánh giá việc thực thi Luật Tiếp cận Thông tin

Phân tích giới trong Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững

Phân tích giới trong Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững

Đánh giá hỗ trợ phát triển sinh kế trong CTMTQG-GNBV 2016-2020

Đánh giá hỗ trợ phát triển sinh kế trong CTMTQG-GNBV 2016-2020

Sổ tay hướng dẫn sử dụng thẻ ghi điểm cộng đồng

Sổ tay hướng dẫn sử dụng thẻ ghi điểm cộng đồng

Sổ tay hướng dẫn tập huấn và tổ chức họp tại cộng đồng

Sổ tay hướng dẫn tập huấn và tổ chức họp tại cộng đồng

Sổ tay hướng dẫn truyền thông thông tin thời tiết-khí hậu nông nghiệp

Sổ tay hướng dẫn truyền thông thông tin thời tiết-khí hậu nông nghiệp

Lịch nông vụ cho cà phê Arabica

Lịch nông vụ cho cà phê Arabica

Giáo dục tài chính cơ bản: tài liệu cho tập huấn viên

Giáo dục tài chính cơ bản: tài liệu cho tập huấn viên

Góp ý dự thảo Đề án tổng thể về phát triển khu vực dân tộc thiểu số

Góp ý dự thảo Đề án tổng thể về phát triển khu vực dân tộc thiểu số

Thí điểm tiếp cận tài chính kỹ thuật số cho phụ nữ dân tộc thiểu số tại Việt Nam

Thí điểm tiếp cận tài chính kỹ thuật số cho phụ nữ dân tộc thiểu số tại Việt Nam

Bước đầu tăng khả năng phục hồi của phụ nữ di cư ở đô thị Việt Nam

Bước đầu tăng khả năng phục hồi của phụ nữ di cư ở đô thị Việt Nam

Bình đẳng giới trong thích ứng biến đổi khí hậu ở Việt Nam

Bình đẳng giới trong thích ứng biến đổi khí hậu ở Việt Nam

Các mô hình thích ứng dựa vào giới và cộng đồng của các nhóm dân tộc thiểu số ở tỉnh Bắc Kạn và Thanh Hóa

Các mô hình thích ứng dựa vào giới và cộng đồng của các nhóm dân tộc thiểu số ở tỉnh Bắc Kạn và Thanh Hóa

Các vấn đề và phương án tài chính về khí hậu ở Việt Nam

Các vấn đề và phương án tài chính về khí hậu ở Việt Nam

Tính dễ bị tổn thương và khả năng thích ứng của các nhóm dân tộc thiểu số phía Bắc Việt Nam

Tính dễ bị tổn thương và khả năng thích ứng của các nhóm dân tộc thiểu số phía Bắc Việt Nam

Điều gì hiệu quả? Giảm quấy rối tình dục tại nơi làm việc

Điều gì hiệu quả? Giảm quấy rối tình dục tại nơi làm việc

Tính dễ bị tổn thương do lũ lụt và hạn hán ở miền Trung Việt Nam

Tính dễ bị tổn thương do lũ lụt và hạn hán ở miền Trung Việt Nam

Tiếp cận thông tin và sự chủ động của phụ nữ – Sổ tay hướng dẫn sinh hoạt nhóm VSLA/LARC

Tiếp cận thông tin và sự chủ động của phụ nữ – Sổ tay hướng dẫn sinh hoạt nhóm VSLA/LARC

Tài liệu hướng dẫn: Nghiên cứu cùng cộng đồng

Tài liệu hướng dẫn: Nghiên cứu cùng cộng đồng

Ứng phó của các Tổ chức phi chính phủ trước Biến đổi Khí hậu

Ứng phó của các Tổ chức phi chính phủ trước Biến đổi Khí hậu

Lập kế hoạch Nâng cao khả năng ứng phó, phục hồi, thích nghi

Lập kế hoạch Nâng cao khả năng ứng phó, phục hồi, thích nghi

Biến Lời nói thành Hành động

Biến Lời nói thành Hành động

Sức mạnh của tiếng nói

Sức mạnh của tiếng nói

Bình đẳng và Hiệu quả

Bình đẳng và Hiệu quả

Quan hệ Đối tác Xã hội Dân sự

Quan hệ Đối tác Xã hội Dân sự

Những người phụ nữ dịch chuyển

Những người phụ nữ dịch chuyển

LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI