Bảo vệ và quản lý rừng và đất rừng cộng đồng: Cơ hội mới cho các cộng đồng dân tộc thiểu số

Hà Nội, 28-12-2018 – Cộng đồng các dân tộc thiểu số đã dần cải thiện được thu nhập vốn phụ thuộc hoàn toàn vào đất nông nghiệp và đất rừng, đồng thời nâng cao tiếng nói và đóng góp của mình vào quá trình bảo vệ và quản lý đất rừng cộng đồng. Đây là một trong những kết...