AWEEV – Giảm bất bình đẳng giới trong phân bổ công việc chăm sóc không được trả công của đồng bào dân tộc thiểu số ở Việt Nam

Trong 10 năm qua, các nhà hoạch định chính sách kinh tế đã quan tâm nhiều hơn đáng kể đến công việc chăm sóc và việc nhà không được trả công (CVCSKĐTC). CVCSKĐTC có thể được định nghĩa là những dịch vụ trong gia đình do các thành viên trong hộ thực hiện để phục vụ...

AWEEV – Công việc chăm sóc không lương đối với đồng bào dân tộc thiểu số ở Việt Nam: Hiện trạng và khuyến nghị chính sách

Tại Việt Nam khoảng cách giới trong thị trường lao động nói chung đã được thu hẹp đáng kể trong giai đoạn 2010-2020 nhưng khoảng cách giới trong tiếp cận việc làm có chất lượng và phát triển nghề nghiệp thì vẫn còn rất lớn: phụ nữ chiếm tỷ lệ lớn hơn nam giới trong...

AWEEV – Báo cáo tóm tắt và khuyến nghị chính sách: Mức độ đáp ứng giới của các công trình CSHT và mối quan hệ giữa CSHT với gánh nặng công việc CSKĐTC của phụ nữ: góc nhìn từ vùng Tây Bắc Việt Nam

Gánh nặng đối với các công việc chăm sóc không được trả công (CVCSKĐTC) là một yếu tố đóng góp vào tình trạng bất bình đẳng giới tại Việt Nam. Khảo sát của tổ chức ActionAid Việt Nam và Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội (Bộ LĐTBXH) cho thấy, phụ nữ tính trung bình...

AWEEV – Mức độ đáp ứng giới của các công trình cơ sở hạ tầng và mối quan hệ giữa cơ sở hạ tầng với gánh nặng công việc chăm sóc không được trả công của phụ nữ: góc nhìn từ vùng Tây Bắc Việt Nam

Tổ chức CARE Quốc tế tại Việt Nam (CVN) đang thực hiện Dự án Nâng cao quyền năng kinh tế của phụ nữ dân tộc thiểu số tại Việt Nam (AWEEV). Dự án sẽ hướng tới 2.635 phụ nữ và nam giới dân tộc thiểu số (DTTS) ở chín xã, thị trấn gồm Tiên Nguyên, Xuân Minh, Yên Thành,...