Nghiên Cứu Kỹ Thuật Loại Hình Sinh Kế Thích Ứng Biến Đổi Khí Hậu Dành Cho Người Nghèo Ít Đất & Không Đất

Nhằm giúp đỡ các cộng đồng dễ bị tổn thương ở Việt Nam thích ứng với những tác động của biến đổi khí hậu và nâng cao khả năng thích ứng BĐKH của họ, CARE Việt Nam thực hiện dự án “Thích ứng với BĐKH dựa vào cộng đồng tại vùng đồng bằng sông Cửu Long”...