IGNITE – Nghiên cứu về các khuôn mẫu giới trong các doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ do phụ nữ làm chủ – Báo cáo tóm tắt

Khuôn mẫu xã hội là những quy tắc chi phối hành vi và cách ứng xử của con người. Khuôn mẫu giới là các khuôn mẫu xã hội nhằm xác định các hành động được chấp nhận và phù hợp đối với nữ giới và nam giới trong một nhóm hoặc một xã hội nhất định. Những khuôn mẫu này được...