Thúc đẩy lồng ghép giới trong CTMTQG PTKTXH vùng đồng bào DTTS&MN: Khuyến nghị chính sách

Với mong muốn Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế – xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 sẽ là cơ hội để thúc đẩy một cách mạnh mẽ và tạo sự chuyển biến về chất, giải quyết một cách căn bản bất bình đẳng ở vùng đồng bào DTTS&MN, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam dựng tài liệu này nhằm cung cấp thông tin và đề xuất cách tiếp cận, nguyên tắc và các nội dung lồng ghép giới trong Chương trình.