Tác động của dịch COVID-19 đến công nhân ngành dệt may và da giày Việt Nam – Góc nhìn của người lao động: CÁC PHÁT HIỆN CHÍNH VÀ HÀM Ý CHÍNH SÁCH CHO CÔNG ĐOÀN VÀ CHÍNH PHỦ

Thông tin và số liệu trong bản báo cáo này là những phát hiện chính từ nghiên cứu đánh giá tác động
của COVID-19 đến đời sống công nhân ngành dệt may và da giày với các hàm ý chính sách cụ thể cho công đoàn và chính phủ.