CARE Quốc tế tại Việt Nam: Báo cáo thường niên 2021

Chiến lược CARE Quốc tế tại Việt Nam (CVN) đặt ra định hướng của tổ chức cho giai đoạn 2021-2025, trong đó CVN sẽ chung tay cùng các cộng đồng và đối tác nhằm đạt được bình đẳng giới và công bằng xã hội. Xin mời Quý vị đọc báo cáo này để thấy được những thông tin nổi...

IGNITE – Nghiên cứu về các khuôn mẫu giới trong các doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ do phụ nữ làm chủ – Báo cáo tóm tắt

Khuôn mẫu xã hội là những quy tắc chi phối hành vi và cách ứng xử của con người. Khuôn mẫu giới là các khuôn mẫu xã hội nhằm xác định các hành động được chấp nhận và phù hợp đối với nữ giới và nam giới trong một nhóm hoặc một xã hội nhất định. Những khuôn mẫu này được...

AWEEV – Giảm bất bình đẳng giới trong phân bổ công việc chăm sóc không được trả công của đồng bào dân tộc thiểu số ở Việt Nam

Trong 10 năm qua, các nhà hoạch định chính sách kinh tế đã quan tâm nhiều hơn đáng kể đến công việc chăm sóc và việc nhà không được trả công (CVCSKĐTC). CVCSKĐTC có thể được định nghĩa là những dịch vụ trong gia đình do các thành viên trong hộ thực hiện để phục vụ...