CARE Quốc tế tại Việt Nam: Báo cáo thường niên 2021

Chiến lược CARE Quốc tế tại Việt Nam (CVN) đặt ra định hướng của tổ chức cho giai đoạn 2021-2025, trong đó CVN sẽ chung tay cùng các cộng đồng và đối tác nhằm đạt được bình đẳng giới và công bằng xã hội. Xin mời Quý vị đọc báo cáo này để thấy được những thông tin nổi...