Trung tâm Phát triển và Hội nhập (CDI)

Trung tâm Phát triển và Hội nhập (CDI) là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận của Việt Nam thành lập năm 2005, hoạt động vì quyền của các nhóm yếu thế để xây dựng một xã hội công bằng, đoàn kết và phát triển bền vững. CDI hợp tác với CARE nhằm thúc các nhà máy...

Trung tâm Nghiên cứu Hỗ trợ Gia đình và Phát triển Cộng đồng (CFSCD)

Trung tâm Nghiên cứu Hỗ trợ Gia đình và Phát triển Cộng đồng (CFSCD) là một tổ chức phi lợi nhuận của Việt Nam thành lập năm 2012. Trung tâm tập trung nghiên cứu và khảo sát, tổ chức các chương trình can thiệp trong lĩnh vực thông tin, giáo dục và truyền thông, tư...

Trung tâm Phát triển Cộng đồng Cao Bằng (DECEN)

Trung tâm Phát triển Cộng đồng Cao Bằng (DECEN) là tổ chức phi chính phủ đầu tiên ở tỉnh Cao Bằng, hoạt động vì sự phát triển bền vững của người dân tộc thiểu số. Các mảng ưu tiên  của trung tâm là quyền thông tin cho người dân tộc thiểu số, vận động chính sách, cơ...