Báo cáo đánh giá độc lập giữa kỳ – Cơ chế phân cấp và trao quyền trong Chương trình 135 giai đoạn 2026-2020

Phân cấp cho cấp xã làm chủ đầu tư, trao quyền cho cộng đồng và người dân trong tổ chức thực hiện (viết tắt là “phân cấp, trao quyền”) là chủ trương lớn của Chính phủ trong Chương trình 135 nói riêng và CTMTQG GNBV nói chung (CT 135/CTMTQG GNBV) giai đoạn 2016-2020...

Báo cáo Rà soát Chính sách Quản lý và Sử dụng Vốn Sự nghiệp

Hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo trong Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững (CTMTQG GNBV); và Phát triển sản xuất gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp, chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn, nâng cao thu nhập...

Cơ quan Viện trợ Ai-len

Irish Aid – Cơ quan Viện trợ Ai-len là chương trình viện trợ phát triển quốc tế của chính phủ Ai-len. Irish Aid cung cấp ngân sách để CARE triển khai dự án Tăng cường Quan hệ Đối tác vì sự Phát triển Công bằng và Toàn diện của Cộng đồng các Dân tộc Thiểu số...

Liên minh Cứu trợ Đức (ADH)

Liên minh Cứu trợ Đức (ADH) là liên minh các tổ chức cứu trợ của Đức nhằm hỗ trợ người dân cần giúp đỡ thông qua các hoạt động cứu trợ khẩn cấp phối hợp, nhanh chóng và được điều phối chung. ADH tài trợ cho CARE Quốc tế tại Việt Nam triển khai dự án Tăng cường Năng...

Chính phủ Australia

Chính phủ Australia là một trong các nhà tài trợ lớn nhất của CARE Quốc tế tại Việt Nam thông qua Bộ Ngoại giao và Thương mại Australia. Nổi bật trong số đó là dự án Nâng quyền của Phụ nữ Dân tộc Thiểu số vùng sâu vùng xa (EMWE) và dự án Nâng cao Vị thế kinh tế của...