Tác động của dịch COVID-19 đến công nhân ngành dệt may và da giày Việt Nam – Góc nhìn của người lao động: CÁC PHÁT HIỆN CHÍNH VÀ HÀM Ý CHÍNH SÁCH CHO CÔNG ĐOÀN VÀ CHÍNH PHỦ

Thông tin và số liệu trong bản báo cáo này là những phát hiện chính từ nghiên cứu đánh giá tác động
của COVID-19 đến đời sống công nhân ngành dệt may và da giày với các hàm ý chính sách cụ thể cho công đoàn và chính phủ.

Sách Ảnh Ara-Tay Coffee

CARE và các thành viên của Hợp tác xã Ara-Tay Coffee xin chân thành cảm ơn các nhóm và cá nhân đã tham gia vào việc hoàn thiện cuốn sách tuyệt vời này. Người dân và chính quyền địa phương xã Chiềng Chung, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La.Anh Giang Phạm, nhiếp ảnh gia và...