Nghiên Cứu Kỹ Thuật Loại Hình Sinh Kế Thích Ứng Biến Đổi Khí Hậu Dành Cho Người Nghèo Ít Đất & Không Đất

Nhằm giúp đỡ các cộng đồng dễ bị tổn thương ở Việt Nam thích ứng với những tác động của biến đổi khí hậu và nâng cao khả năng thích ứng BĐKH của họ, CARE Việt Nam thực hiện dự án “Thích ứng với BĐKH dựa vào cộng đồng tại vùng đồng bằng sông Cửu Long”...

Tài liệu Hướng dẫn: Xác định và Sử dụng Kiến thức Bản địa trong Thích ứng với Biến đổi Khí hậu Dựa vào Cộng đồng

Ứng phó với biến đổi khí hậu (BĐKH) là nhiệm vụ của toàn xã hội, các cấp,các ngành, các tổ chức và mọi người dân. Có rất nhiều các giải pháp ứng phó BĐKH cũng được đưa ra như các giải pháp về chính sách, kỹ thuật, hạ tầng. Việc khuyến khích áp dụng KTBĐ trong thích...