Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Cộng đồng Nông thôn (CCRD)

Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Cộng đồng Nông thôn (CCRD) là một tổ chức phi chính phủ hoạt động trong lĩnh vực năng lượng tái tạo, hiệu suất năng lượng, phát triển kinh tế phù hợp với biến đổi khí hậu, sinh kế nông thôn đảm bảo an ninh lương thực của các nhóm dân...

Nhóm Làm việc về Biến đổi Khí hậu ở Việt Nam (CCWG)

Nhóm Làm việc về Biến đổi Khí hậu ở Việt Nam (CCWG) Được thành lập đầu năm 2008, CCWG tập hợp các tổ chức phi chính phủ quốc tế, phi chính phủ Việt Nam, và cơ quan phát triển và những nhà chuyên môn khác đang đóng góp vào việc giảm sự tổn thương của người nghèo ở Việt...

Trung tâm Phát triển và Hội nhập (CDI)

Trung tâm Phát triển và Hội nhập (CDI) là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận của Việt Nam thành lập năm 2005, hoạt động vì quyền của các nhóm yếu thế để xây dựng một xã hội công bằng, đoàn kết và phát triển bền vững. CDI hợp tác với CARE nhằm thúc các nhà máy...

Trung tâm Nghiên cứu Hỗ trợ Gia đình và Phát triển Cộng đồng (CFSCD)

Trung tâm Nghiên cứu Hỗ trợ Gia đình và Phát triển Cộng đồng (CFSCD) là một tổ chức phi lợi nhuận của Việt Nam thành lập năm 2012. Trung tâm tập trung nghiên cứu và khảo sát, tổ chức các chương trình can thiệp trong lĩnh vực thông tin, giáo dục và truyền thông, tư...