Báo cáo đánh giá độc lập giữa kỳ – Cơ chế phân cấp và trao quyền trong Chương trình 135 giai đoạn 2026-2020

Phân cấp cho cấp xã làm chủ đầu tư, trao quyền cho cộng đồng và người dân trong tổ chức thực hiện (viết tắt là “phân cấp, trao quyền”) là chủ trương lớn của Chính phủ trong Chương trình 135 nói riêng và CTMTQG GNBV nói chung (CT 135/CTMTQG GNBV) giai đoạn 2016-2020...

Báo cáo Rà soát Chính sách Quản lý và Sử dụng Vốn Sự nghiệp

Hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo trong Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững (CTMTQG GNBV); và Phát triển sản xuất gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp, chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn, nâng cao thu nhập...

Cơ quan Viện trợ Ai-len

Irish Aid – Cơ quan Viện trợ Ai-len là chương trình viện trợ phát triển quốc tế của chính phủ Ai-len. Irish Aid cung cấp ngân sách để CARE triển khai dự án Tăng cường Quan hệ Đối tác vì sự Phát triển Công bằng và Toàn diện của Cộng đồng các Dân tộc Thiểu số...

Các chính quyền địa phương khác

UBND tỉnh Bắc Kạn UBND tỉnh Điện Biên UBND tỉnh Sơn La UBND tỉnh Lai Châu UBND tỉnh Hà Giang UBND tỉnh Cao Bằng UBND tỉnh Hòa Bình UBND tỉnh Lào Cai UBND tỉnh Nghệ An UBND tỉnh Hà Tĩnh UBND tỉnh Thừa Thiên Huế UBND tỉnh Quảng Nam UBND TP. Đà Nẵng UBND tỉnh Quảng Bình...

Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Nông Lâm nghiệp miền núi (ADC)

Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Nông Lâm nghiệp miền núi (ADC) là một tổ chức nghiên cứu và chuyển giao công nghệ hoạt động phi lợi nhuận vì sự phát triển bền vững của cộng đồng người dân các tỉnh miền núi phía bắc Việt Nam. ADC là đối tác thực hiện Chương trình tăng...