Báo cáo đánh giá độc lập giữa kỳ – Cơ chế phân cấp và trao quyền trong Chương trình 135 giai đoạn 2026-2020

Phân cấp cho cấp xã làm chủ đầu tư, trao quyền cho cộng đồng và người dân trong tổ chức thực hiện (viết tắt là “phân cấp, trao quyền”) là chủ trương lớn của Chính phủ trong Chương trình 135 nói riêng và CTMTQG GNBV nói chung (CT 135/CTMTQG GNBV) giai đoạn 2016-2020...

Báo cáo Rà soát Chính sách Quản lý và Sử dụng Vốn Sự nghiệp

Hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo trong Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững (CTMTQG GNBV); và Phát triển sản xuất gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp, chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn, nâng cao thu nhập...

Các chính quyền địa phương khác

UBND tỉnh Bắc Kạn UBND tỉnh Điện Biên UBND tỉnh Sơn La UBND tỉnh Lai Châu UBND tỉnh Hà Giang UBND tỉnh Cao Bằng UBND tỉnh Hòa Bình UBND tỉnh Lào Cai UBND tỉnh Nghệ An UBND tỉnh Hà Tĩnh UBND tỉnh Thừa Thiên Huế UBND tỉnh Quảng Nam UBND TP. Đà Nẵng UBND tỉnh Quảng Bình...

Ban Điều phối Viện trợ Nhân dân (PACCOM)

Ban Điều phối Viện trợ Nhân dân (PACCOM) được giao làm đầu mối trong quan hệ và vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài. PACCOM làm việc chặt chẽ với các tổ chức phi chính phủ nước ngoài ở cả cấp trung ương cũng như ở 63 tỉnh và các thành phố trực thuộc Trung ương...