Các chính quyền địa phương khác

UBND tỉnh Bắc Kạn UBND tỉnh Điện Biên UBND tỉnh Sơn La UBND tỉnh Lai Châu UBND tỉnh Hà Giang UBND tỉnh Cao Bằng UBND tỉnh Hòa Bình UBND tỉnh Lào Cai UBND tỉnh Nghệ An UBND tỉnh Hà Tĩnh UBND tỉnh Thừa Thiên Huế UBND tỉnh Quảng Nam UBND TP. Đà Nẵng UBND tỉnh Quảng Bình...

Ban Điều phối Viện trợ Nhân dân (PACCOM)

Ban Điều phối Viện trợ Nhân dân (PACCOM) được giao làm đầu mối trong quan hệ và vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài. PACCOM làm việc chặt chẽ với các tổ chức phi chính phủ nước ngoài ở cả cấp trung ương cũng như ở 63 tỉnh và các thành phố trực thuộc Trung ương...

Ủy ban Dân tộc (CEMA)

Uỷ ban Dân tộc (CEMA) là cơ quan ngang Bộ của Chính phủ, thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác dân tộc trong phạm vi cả nước. CARE hợp tác chặt chẽ với Ủy ban Dân tộc trong dự án Tăng cường Quan hệ Đối tác vì sự Phát triển Công bằng và Toàn diện của Cộng...

Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (MARD)

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (MARD) là cơ quan của Chính phủ Việt Nam, thực hiện chức năng quản lý nhà nước về nông nghiệp, thủy sản, chăn nuôi, lâm nghiệp, diêm nghiệp, thủy lợi và phát triển nông thôn trong phạm vi cả nước. CARE Quốc tế tại Việt Nam làm...