Thúc đẩy lồng ghép giới: Khuyến nghị chính sách

Với mong muốn Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế – xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 sẽ là cơ hội để thúc đẩy một cách mạnh mẽ và tạo sự chuyển biến về chất, giải quyết một cách căn bản bất bình đẳng ở vùng đồng bào DTTS&MN, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam dựng tài liệu này nhằm cung cấp thông tin và đề xuất cách tiếp cận, nguyên tắc và các nội dung lồng ghép giới trong Chương trình.

Bài học kinh nghiệm: Làm thế nào để phụ nữ dân tộc thiểu số có thể gặt hái được những thành quả mà họ xứng đáng

Mời quý vị đọc một bài học kinh nghiệm của dự án Nâng cao vị thế kinh tế của phụ nữ thông qua thúc đẩy chuỗi giá trị nông nghiệp (WEAVE) tập trung vào các kinh nghiệm rút ra từ việc hỗ trợ nông dân nữ trong chuỗi giá trị chuối. Tải...