Báo cáo đánh giá độc lập giữa kỳ – Cơ chế phân cấp và trao quyền trong Chương trình 135 giai đoạn 2026-2020

Phân cấp cho cấp xã làm chủ đầu tư, trao quyền cho cộng đồng và người dân trong tổ chức thực hiện (viết tắt là “phân cấp, trao quyền”) là chủ trương lớn của Chính phủ trong Chương trình 135 nói riêng và CTMTQG GNBV nói chung (CT 135/CTMTQG GNBV) giai đoạn 2016-2020...

CARE Quốc tế tại Việt Nam: Báo cáo thường niên 2020

Mời quý vị đọc bản báo cáo thường niên 2020 của CARE Quốc tế tại Việt Nam để hiểu hơn về cập nhật tiến trình triển khai chiến lược 5 năm giai đoạn 2015-2020 của tổ chức. Chúng tôi cũng sẽ giới thiệu những hoạt động đã thực hiện để mở rộng quy mô hỗ trợ tới nhiều người...

Báo cáo Rà soát Chính sách Quản lý và Sử dụng Vốn Sự nghiệp

Hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo trong Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững (CTMTQG GNBV); và Phát triển sản xuất gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp, chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn, nâng cao thu nhập...