Ủy ban Dân tộc (CEMA)

,

Uỷ ban Dân tộc (CEMA) là cơ quan ngang Bộ của Chính phủ, thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác dân tộc trong phạm vi cả nước. CARE hợp tác chặt chẽ với Ủy ban Dân tộc trong dự án Tăng cường Quan hệ Đối tác vì sự Phát triển Công bằng và Toàn diện của Cộng đồng các Dân tộc Thiểu số. Cũng trong dự án này, CARE làm việc với Ban Dân tộc các tỉnh Hà Giang, Hòa Bình, Quảng Trị, Trà Vinh và Kon Tum.

    None Found
Skills

Posted on

21/06/2019