Trung tâm Tư vấn Quản lý Bền vững Tài nguyên và Phát triển Văn hóa Cộng đồng Đông Nam Á (CIRUM)

,

Trung tâm Tư vấn Quản lý Bền vững Tài nguyên và Phát triển Văn hóa Cộng đồng Đông Nam Á (CIRUM) là một tổ chức phi chính phủ hoạt động trong lĩnh vực môi trường của Việt Nam, làm việc cùng người dân tộc thiểu số sống cùng rừng ở vùng núi Việt Nam.

CIRUM là đối tác của CARE Quốc tế tại Việt Nam từ nhiều năm nay và đang cùng chúng tôi triển khai dự án Nâng cao Năng lực tiếp cận và Quản lý đất sản xuất và đất rừng cho Cộng đồng các Dân tộc Thiểu số và dự án Tăng cường sự tham gia của các Tổ chức xã hội trong Xóa đói giảm nghèo và Phát triển bền vững cho Cộng đồng các dân tộc thiểu số miền núi phía bắc (CASI).

    None Found
Skills

Posted on

22/06/2019