Trung tâm Sống và Học tập vì Môi trường và Cộng đồng (Live & Learn)

,

Trung tâm Sống và Học tập vì Môi trường và Cộng đồng (Live & Learn) là một tổ chức phi chính phủ thúc đẩy bảo vệ môi trường và chất lượng giáo dục.

Live & Learn bắt đầu hợp tác với CARE thông qua dự án “Hợp tác hỗ trợ Chương trình Quốc gia về quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng và Kế hoạch hành động của Bộ Giáo dục và Đào tạo về Giảm nhẹ rủi ro thiên tai và biến đổi khí hậu” (gọi tắt là Dự án DIPECHO 9, 2014-2016).

    None Found
Skills

Posted on

22/06/2019