Trung tâm Phát triển Cộng đồng Cao Bằng (DECEN)

,

Trung tâm Phát triển Cộng đồng Cao Bằng (DECEN) là tổ chức phi chính phủ đầu tiên ở tỉnh Cao Bằng, hoạt động vì sự phát triển bền vững của người dân tộc thiểu số. Các mảng ưu tiên  của trung tâm là quyền thông tin cho người dân tộc thiểu số, vận động chính sách, cơ hội tiếp cận nước sạch và vệ sinh, cơ hội cải thiện kinh tế cho người dân tộc thiểu số.

DECEN là thành viên của mạng lưới NorthNet và hợp tác với CARE tại Việt Nam để phụ nữ dân tộc thiểu số được tiếp cận thông tin phục vụ đời sống và sản xuất nhiều hơn, dễ hơn và kịp thời hơn.

    None Found
Skills

Posted on

22/06/2019