Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Nông Lâm nghiệp miền núi (ADC)

,

Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Nông Lâm nghiệp miền núi (ADC) là một tổ chức nghiên cứu và chuyển giao công nghệ hoạt động phi lợi nhuận vì sự phát triển bền vững của cộng đồng người dân các tỉnh miền núi phía bắc Việt Nam.

ADC là đối tác thực hiện Chương trình tăng cường sự tham gia của các tổ chức xã hội vào phát triển bền vững cộng đồng dân tộc thiểu số ở miền núi phía Bắc Việt Nam (CASI) của tổ chức CARE Quốc tế tại Việt Nam.

    None Found
Skills

Posted on

22/06/2019