Trung tâm Nghiên cứu Hỗ trợ Gia đình và Phát triển Cộng đồng (CFSCD)

,

Trung tâm Nghiên cứu Hỗ trợ Gia đình và Phát triển Cộng đồng (CFSCD) là một tổ chức phi lợi nhuận của Việt Nam thành lập năm 2012. Trung tâm tập trung nghiên cứu và khảo sát, tổ chức các chương trình can thiệp trong lĩnh vực thông tin, giáo dục và truyền thông, tư vấn, đào tạo và hỗ trợ nạn nhân bạo lực giới.

Trung tâm hợp tác với CARE nhằm hỗ trợ phụ nữ di cư ở đô thịxây dựng năng lực cá nhân, tiếng nói tập thể và cải thiện cơ hội kinh tế.

    None Found
Skills

Posted on

22/06/2019