Tính dễ bị tổn thương và khả năng thích ứng của các nhóm dân tộc thiểu số phía Bắc Việt Nam

,

Báo cáo này tìm hiểu tình trạng dễ bị tổn thương của các nhóm dân tộc thiểu số ở miền bắc Việt Nam và khả năng thích ứng của họ đối với biến đổi khí hậu.

Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Tải về

    None Found
Skills

Posted on

03/07/2019