Tính dễ bị tổn thương và khả năng thích ứng của các nhóm dân tộc thiểu số phía Bắc Việt Nam

,
Tính dễ bị tổn thương và khả năng thích ứng của các nhóm dân tộc thiểu số phía Bắc Việt Nam

Báo cáo này tìm hiểu tình trạng dễ bị tổn thương của các nhóm dân tộc thiểu số ở miền bắc Việt Nam và khả năng thích ứng của họ đối với biến đổi khí hậu.

Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Tải về