Tính dễ bị tổn thương do lũ lụt và hạn hán ở miền Trung Việt Nam

,

Các cộng đồng sống tại lưu vực sông Vũ Gia-Thu Bồn ở Đà Nẵng và Quảng Nam nhận thấy lũ lụt tăng nhanh hơn, rút chậm hơn và trở nên khó lường hơn. Đọc tóm tắt báo cáo này để xem điều này đã xảy ra như thế nào và nó đã ảnh hưởng đến đàn ông và phụ nữ khác nhau ra sao.

Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Tải về

    None Found
Skills

Posted on

03/07/2019