Thúc đẩy lồng ghép giới trong CTMTQG PTKTXH vùng đồng bào DTTS&MN: Khuyến nghị chính sách

,

Với mong muốn Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế – xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 sẽ là cơ hội để thúc đẩy một cách mạnh mẽ và tạo sự chuyển biến về chất, giải quyết một cách căn bản bất bình đẳng ở vùng đồng bào DTTS&MN, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phối hợp với Hội đồng Dân tộc của Quốc hội, Ủy ban Các vấn đề Xã hội của Quốc hội và Bộ Lao động Thương binh và Xã hội với sự hỗ trợ của tổ chức CARE Quốc tế tại Việt Nam và Ngân hàng Thế giới xây dựng tài liệu này nhằm cung cấp thông tin và đề xuất cách tiếp cận, nguyên tắc và các nội dung lồng ghép giới trong Chương trình.


Tải về

    None Found
Skills

, , ,

Posted on

23/06/2020