Tài liệu hướng dẫn: Kỹ năng sản xuất bản tin trong cộng đồng

,

Tài liệu được thiết kế cho các Ban Thông tin Truyền thông cấp xã và phù hợp với bất cứ cá nhân, đơn vị nào quan tâm đến việc tìm hiểu và thúc đẩy kỹ năng truyền thông với cộng đồng dưới các hình thức: bản tin in, phát thanh, truyền hình.


Tải về

    None Found
Skills

Posted on

24/02/2020