Tác động của dịch COVID-19 đến công nhân ngành dệt may và da giày Việt Nam – Góc nhìn của người lao động: CÁC PHÁT HIỆN CHÍNH VÀ HÀM Ý CHÍNH SÁCH CHO CÔNG ĐOÀN VÀ CHÍNH PHỦ

,

Ở Việt Nam, dệt may và da giày (DMDG) là những nhóm ngành hàng xuất khẩu chủ lực, tạo việc làm cho hàng triệu lao động và đóng góp quan trọng vào quá trình phát triển kinh tế của đất nước. Tuy nhiên, đại dịch Covid-19 làm ngưng trệ xuất khẩu, làm gián đoạn chuỗi cung ứng toàn cầu, ảnh hưởng đặc biệt nghiêm trọng đến doanh nghiệp và lao động trong nhóm ngành nghề này.

Trong bối cảnh đó, tháng 4 năm 2020, Nhóm hợp tác Công – Tư vì sự phát triển bền vững của ngành dệt may và da giày Việt Nam, gồm trên 40 thành viên đến từ các Bộ Công Thương; Bộ Tài nguyên và Môi trường; Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội; VITAS; LEFASO; các nhãn hàng, các đối tác phát triển, tổ chức phi chính phủ trong nước và quốc tế đã quyết định tiến hành đánh giá toàn diện về tác động của COVID-19 tới ngành dệt may và da giày.

Thông tin và số liệu trong bản báo cáo này là những phát hiện chính từ nghiên cứu đánh giá tác động của COVID-19 đến đời sống công nhân nêu trên với các hàm ý chính sách cụ thể cho công đoàn và chính phủ.


    None Found
Skills

Posted on

25/02/2021