Sổ tay hướng dẫn triển khai mô hình tăng cường tiếp cận thông tin cấp cơ sở

,
Sổ tay hướng dẫn triển khai mô hình tăng cường tiếp cận thông tin cấp cơ sở

Tài liệu giới thiệu cụ thể các bước để cấp xã/huyện có thể áp dụng nhằm thúc đẩy tiếp cận thông tin ở địa bàn của mình.


Tải về

    None Found