Quỹ Bảo vệ Môi trường (EDF)

,

Quỹ Bảo vệ Môi trường (EDF) là một tổ chức phi chính phủ quốc tế bảo vệ thiên nhiên và giúp đỡ người dân bằng cách tạo ra những giải pháp mang lại lợi ích kinh tế.

EDF đang làm việc cùng CARE Quốc tế tại Việt Nam và 5 tổ chức khác để triển khai Chương trình Tài trợ Hành động Biến đổi khí hậu dựa vào Cộng đồng (ICAM) do Chính phủ Australia tài trợ, trong đó có Dự án Thích ứng với Biến đổi Khí hậu dựa vào Cộng đồng tại Đồng bằng Sông Cửu Long (ICAM) CARE Quốc tế tại Việt Nam thực hiện ở An Giang và Cần Thơ trong giai đoạn 2012-2015.

    None Found
Skills

Posted on

22/06/2019