Quan hệ Đối tác Xã hội Dân sự

,

Chương trình Hành động dân sự về hòa nhập kinh tế và xã hội cho các cộng đồng dân tộc thiểu số phía Bắc tại Việt Nam hỗ trợ các tổ chức xã hội dân sự và người dân ở các dân tộc thiểu số trong phát triển bền vững. Chương trình gồm một mạng lưới với bốn đối tác xã hội dân sự chính là iSEE, CIRUM, SRD, ADC.

Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Tải về

    None Found
Skills

Posted on

03/07/2019