Phát triển nông nghiệp bền vững thông qua khung quốc gia về dịch vụ khí hậu: Tóm tắt chính sách

,

Tóm tắt Chính sách này phân tích sự cần thiết phải có Khung quốc gia về Dịch vụ khí hậu và có sự nhìn nhận bao quát về Khung toàn cầu về dịch vụ khí hậu.

Ngôn ngữ: Tiếng Việt


Tải về

    None Found
Skills

Posted on

23/06/2020