Phân tích giới trong Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững

,

Báo cáo cho thấy CTMTQG GNBV giai đoạn 2016-2020 có thể coi là “nhạy cảm giới”, nhưng chưa có các cơ chế lồng ghép giới mạnh mẽ.

Tải về

    None Found
Skills

, , ,

Posted on

16/01/2020