Những nguyên tắc “vàng” trong xây dựng quan hệ đối tác chiến lược: Khi “lợi nhuận” tương tác với “trách nhiệm xã hội”

,
Những nguyên tắc “vàng” trong xây dựng quan hệ đối tác chiến lược: Khi “lợi nhuận” tương tác với “trách nhiệm xã hội”

Câu chuyện được chia sẻ bởi bà Hà Thị Quỳnh Nga – Trưởng bộ phận Đối tác Chiến lược, CARE tại Việt Nam


Tải về

    None Found