Nhóm Làm việc về Biến đổi Khí hậu ở Việt Nam (CCWG)

,

Nhóm Làm việc về Biến đổi Khí hậu ở Việt Nam (CCWG) Được thành lập đầu năm 2008, CCWG tập hợp các tổ chức phi chính phủ quốc tế, phi chính phủ Việt Nam, và cơ quan phát triển và những nhà chuyên môn khác đang đóng góp vào việc giảm sự tổn thương của người nghèo ở Việt Nam trước tác động của biến đổi khí hậu bằng cách điều phối, vận động và xây dựng năng lực nhằm hướng đến những phản ứng với biến đổi khí hậu sao cho đảm bảo công bằng về xã hội và bền vững về kinh tế lẫn môi trường.

CARE Quốc tế ở Việt Nam là một trong các tổ chức sáng lập CCWG và là chủ tịch nhóm từ năm 2008 đến 2015.

    None Found
Skills

Posted on

22/06/2019