IGNITE – Nghiên cứu về các khuôn mẫu giới trong các doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ do phụ nữ làm chủ – Báo cáo tóm tắt

,

Khuôn mẫu xã hội là những quy tắc chi phối hành vi và cách ứng xử của con người. Khuôn mẫu giới là các khuôn mẫu xã hội nhằm xác định các hành động được chấp nhận và phù hợp đối với nữ giới và nam giới trong một nhóm hoặc một xã hội nhất định. Những khuôn mẫu này được đưa vào các thể chế chính thức và không chính thức, được lồng vào trong tiềm thức, được sản sinh và tái tạo thông qua tương tác xã hội. Chúng giữ vai trò quan trọng trong việc định hình khả năng tiếp cận của nữ giới và nam giới (thưởng không công bằng) đến các nguồn lực và quyền tự do, do đó ảnh hưởng đến tiếng nói, quyền lực và ý thức về bản thân họ.

Mục đích của nghiên cứu này là thu thập thông tin định lượng và định tính về các khuôn mẫu xã hội và giới ảnh hưởng đến nữ chủ doanh nghiệp tại Việt Nam liên quan đến trách nhiệm chăm sóc trẻ em, ai nên là trụ cột trong gia đình và ai là người duy trì thực thi các khuôn mẫu này. Nhóm tập trung nghiên cứu bao gồm các doanh nghiệp đang trên đã phát triển có trên hai nhân viên và đã kinh doanh ít nhất hai năm. Hai khuôn mẫu giới được đưa vào nghiên cứu gồm:

1. Phụ nữ làm kinh doanh nên là người chăm sóc con cái chính, thay vì người bạn đời nam

2. Đàn ông cần là trụ cột kinh tế của gia đình thay vì phụ nữ


    None Found

Skills

, ,

Posted on

16/11/2022