Nghiên Cứu Kỹ Thuật Loại Hình Sinh Kế Thích Ứng Biến Đổi Khí Hậu Dành Cho Người Nghèo Ít Đất & Không Đất

,

Nhằm giúp đỡ các cộng đồng dễ bị tổn thương ở Việt Nam thích ứng với những tác động của biến đổi khí hậu và nâng cao khả năng thích ứng BĐKH của họ, CARE Việt Nam thực hiện dự án “Thích ứng với BĐKH dựa vào cộng đồng tại vùng đồng bằng sông Cửu Long” (ICAM) do AusAID tài trợ. Dự án được thực hiện tại 3 xã nghèo của huyện An Phú (tỉnh An Giang) và 2 xã nghèo của Thị xã Vĩnh Châu (tỉnh Sóc Trăng). Dự án tập trung cụ thể vào những người dễ bị tổn thương nhất tại 2 tỉnh, đó là những hộ không có đất hoặc hộ nghèo ít đất, đặc biệt quan tâm đến phụ nữ, nhóm người dân tộc thiểu số và người khuyết tật thông qua hỗ trợ sinh kế, giảm nhẹ rủi ro thiên tai và xây dựng năng lực.

Nghiên Cứu Hành Động Loại Hình Sinh Kế Thích Ứng Biến Đổi Khí Hậu Dành Cho Người Nghèo Ít Đất & Không Đất được thực hiện nhằm xây dựng:

– Danh sách các tiêu chí để xác định và thực hiện “sinh kế thích ứng biến đổi khí hậu”

– Báo cáo nghiên cứu bao gồm thông tin chi tiết về một số loại hình sinh kế thích ứng biến đổi khí hậu cho các nhóm đối tượng của dự án và đề xuất cho việc thực hiện

Để xác định tính khả thi của các mô hình sinh kế thích ứng biến đổi khí hậu cho các nhóm đối tượng mục tiêu của dự án, ma trận khung tứ giác đã được sử dụng với bốn chiếc hộp cùng tạo thành bốn chiến lược phát triển sinh kế khác nhau. Bên cạnh đó, hai ý tưởng về “bộ lọc” cũng được sử dụng như là nền tảng để phát triển bộ tiêu chí được đề xuất dưới đây để nhận diện và lựa chọn loại hình sinh kế thích ứng biến đổi khí hậu. Với bối cảnh như thế, một bộ tiêu chí đã được thiết lập để giúp Dự án ICAM nhận diện những mô hình sinh kế thích ứng với biến đổi khí hậu. Những “bộ tiêu chí” về sinh kế này được thể hiện ở hai khía cạnh chính là sinh kế bền vững và thích ứng biến đổi khí hậu.

 

Nghiên Cứu Kỹ Thuật Loại Hình Sinh Kế Thích Ứng Biến Đổi Khí Hậu Dành Cho Người Nghèo Ít Đất & Không Đất

    None Found