Mạng lưới Đất rừng (LandNet)

,

Mạng lưới Đất rừng (LandNet) là một mạng lưới ra đời dựa trên các nguyên tắc tự nguyện, dân chủ, hợp tác và đoàn kết nhằm quản lý và sử dụng hiệu quả nguồn lực rừng và đất để phục vụ sinh kế bền vững.

LandNet là đối tác tích cực của CARE Quốc tế tại Việt Nam trong dự án Nâng cao Năng lực tiếp cận và Quản lý đất sản xuất và đất rừng cho Cộng đồng các Dân tộc Thiểu số và dự án Tăng cường sự tham gia của các Tổ chức xã hội trong Xóa đói giảm nghèo và Phát triển bền vững cho Cộng đồng các dân tộc thiểu số miền núi phía bắc (CASI).

    None Found
Skills

Posted on

22/06/2019