Mạng lưới Chủ quyền Sinh kế và Mạng lưới Đất rừng (LISO)

,

Mạng lưới Chủ quyền Sinh kế và Mạng lưới Đất rừng (LISO) là “giải pháp thay thế mang tính đạo đức toàn diện”, bao gồm 5 quyền liên quan lẫn nhau về quyền sử dụng đất rừng trong xã hội Việt Nam.

LISO làm việc cùng CARE Quốc tế tại Việt Nam trong hai dự án Nâng cao Năng lực tiếp cận và Quản lý đất sản xuất và đất rừng cho Cộng đồng các Dân tộc Thiểu số và dự án Tăng cường sự tham gia của các Tổ chức xã hội trong Xóa đói giảm nghèo và Phát triển bền vững cho Cộng đồng các dân tộc thiểu số miền núi phía bắc (CASI).

    None Found
Skills

Posted on

22/06/2019