Khuyến nghị chính sách nhằm Tăng cường tính sẵn có và khả năng tiếp cận các dịch vụ thiết yếu cho phụ nữ và trẻ em bị ảnh hưởng bạo lực giới

,
Khuyến nghị chính sách nhằm Tăng cường tính sẵn có và khả năng tiếp cận các dịch vụ thiết yếu cho phụ nữ và trẻ em bị ảnh hưởng bạo lực giới

Tóm tắt phân tích và các Khuyến nghị chính sách về:

  • Tính sẵn có của các dịch vụ thiết yếu hỗ trợ người bị bạo lực giới
  • Khả năng tiếp cận của phụ nữ với các dịch vụ thiết yếu khi bị bạo lực
  • Chất lượng của các dịch vụ thiết yếu hỗ trợ người bị bạo lực giới
  • Các thuận lợi và khó khăn trong vận hành và chất lượng các dịch vụ thiết yếu hỗ trợ người bị bạo lực giới

Tải về

    None Found