Đánh giá việc thực thi Luật Tiếp cận Thông tin

,

Sau 4 năm kể từ khi được Quốc hội thông qua, Luật Tiếp cận Thông tin của Việt Nam vẫn còn gặp nhiều khó khăn, rào cản trong quá trình triển khai.

Bấm vào đường dẫn dưới đây để xem và tải về báo cáo tóm tắt đánh giá việc thực thi Luật và nhấn vào đây để xem và tải về báo cáo đầy đủ.

Tải về Báo cáo tóm tắt

    None Found
Skills

Posted on

19/02/2020