CARE Quốc tế tại Việt Nam: Báo cáo thường niên 2021

,

Chiến lược CARE Quốc tế tại Việt Nam (CVN) đặt ra định hướng của tổ chức cho giai đoạn 2021-2025, trong đó CVN sẽ chung tay cùng các cộng đồng và đối tác nhằm đạt được bình đẳng giới và công bằng xã hội. Xin mời Quý vị đọc báo cáo này để thấy được những thông tin nổi bật trong năm qua, như cách CARE hỗ trợ phụ nữ và cộng đồng của họ giải quyết tình trạng bạo lực trên cơ sở giới thông qua hệ thống hỗ trợ tại địa phương hay thúc đẩy tinh thần kinh doanh, khởi nghiệp của phụ nữ bằng việc cung cấp hỗ trợ kỹ thuật và tài chính, cũng như kết nối họ với các mạng lưới kinh doanh.


    None Found

Skills

, , , ,

Posted on

01/12/2022