Các vấn đề và phương án tài chính về khí hậu ở Việt Nam

,

Bài viết này trình bày một loạt các vấn đề và lựa chọn cần xem xét khi đánh giá tình trạng tài chính khí hậu ở Việt Nam. Nó tập trung vào các chương trình của chính phủ về ứng phó với biến đổi khí hậu, đối thoại và tranh luận giữa xã hội dân sự, các viện nghiên cứu, Chính phủ Việt Nam và các nhà tài trợ quốc tế về phát triển tài chính khí hậu.

Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Tải về

    None Found
Skills

Posted on

03/07/2019