Các mô hình thích ứng dựa vào giới và cộng đồng của các nhóm dân tộc thiểu số ở tỉnh Bắc Kạn và Thanh Hóa

,
Các mô hình thích ứng dựa vào giới và cộng đồng của các nhóm dân tộc thiểu số ở tỉnh Bắc Kạn và Thanh Hóa

Nghiên cứu được thực hiện tại Thanh Hóa và Bắc Kạn phân tích các can thiệp cụ thể về giảm thiểu rủi ro thiên tai / biến đổi khí hậu để xem các dự án đã giải quyết vấn đề phụ nữ dễ bị tổn thương trước biến đổi khí hậu như thế nào.

Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Tải về

    None Found