Bộ Tài nguyên và Môi trường (MONRE)

,

Bộ Tài nguyên và Môi trường (MONRE) là cơ quan của Chính phủ, thực hiện chức năng quản lý nhà nước về các lĩnh vực: Đất đai; tài nguyên nước; tài nguyên khoáng sản, địa chất; môi trường; khí tượng thủy văn; biến đổi khí hậu; đo đạc và bản đồ; quản lý tổng hợp tài nguyên và bảo vệ môi trường biển và hải đảo. CARE Quốc tế tại Việt Nam làm việc với Cục Khí tượng Thủy văn và Biến đổi Khí hậu để thực hiện các dự án liên quan đến biến đổi khí hậu và quản lý thiên tai.

    None Found
Skills

Posted on

21/06/2019