Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (MARD)

,

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (MARD) là cơ quan của Chính phủ Việt Nam, thực hiện chức năng quản lý nhà nước về nông nghiệp, thủy sản, chăn nuôi, lâm nghiệp, diêm nghiệp, thủy lợi và phát triển nông thôn trong phạm vi cả nước.

CARE Quốc tế tại Việt Nam làm việc với những tổ chức dưới đây trực thuộc Bộ NN&PTNN: – Cục Kiểm lâmTổng cục Lâm nghiệp

    None Found
Skills

Posted on

21/06/2019