Bộ Hợp tác Kinh tế và Phát triển Liên bang Đức

,

Bộ Hợp tác Kinh tế và Phát triển Liên bang Đức (BMZ) là cơ quan bộ cấp liên bang. BMZ tài trợ cho CARE hỗ trợ nông dân nghèo ở khu vực dân tộc thiểu số miền núi tang cường tiếp cận, sử dụng thông tin khí hậu, từ đó cải thiện sinh kế và năng lực ứng phó với các cú sốc khí hậu và biến đổi khí hậu nói chung.

    None Found
Skills

Posted on

21/06/2019