Biến Lời nói thành Hành động

,

Tài liệu này giới thiệu tổng quan chính sách về biến đổi khí hậu và bình đẳng giới. Nó cũng nhìn lại thách thức và đưa ra khuyến nghị chính sách nhằm tăng cường bình đẳng giới trong chính sách và thiết kế chương trình về biến đổi khí hậu ở Việt Nam.

Ngôn ngữ: tiếng Anh & tiếng Việt

Tải về

    None Found
Skills

Posted on

03/07/2019