Báo cáo rà soát tài chính cho thích ứng với biến đổi khí hậu ở Việt Nam

, , ,

Các báo cáo về viện trợ thực hiện mục tiêu thích ứng với biến đổi khí hậu của các nhà tài trợ song phương và đa phương có đáng tin cậy không? Đọc báo cáo tóm tắt sau để biết thêm thông tin.


Tải về

    None Found
Skills

,

Posted on

18/06/2020