Báo cáo Rà soát Chính sách Quản lý và Sử dụng Vốn Sự nghiệp

,
Hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo trong Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững (CTMTQG GNBV); và Phát triển sản xuất gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp, chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn, nâng cao thu nhập cho người dân trong Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới (CTMTQG NTM) là những nội dung rất quan trọng nhằm hỗ trợ tạo sinh kế bền vững và tăng thu nhập cho người dân (sau đây gọi chung là “hỗ trợ phát triển sản xuất” – HTPTSX). Giai đoạn 2016-2020, ở cấp Trung ương (TW) đã ban hành nhiều văn bản qui phạm pháp luật liên quan đến quản lý và sử dụng vốn sự nghiệp cho HTPTSX trong hai CTMTQG GNBV và CTMTQG NTM.

Nhằm hỗ trợ Ủy ban Dân tộc, các Bộ, ngành TW và các địa phương trong quá trình lập báo cáo khả thi của CTMTQG DTTS&MN giai đoạn 2021-2030 và xây dựng các văn bản hướng dẫn liên quan tới việc tổ chức thực hiện Chương trình, Tổ chức CARE Quốc tế tại Việt Nam, với sự hỗ trợ của Bộ ngoại giao và thương mại Australia (DFAT) thông qua Chương trình “Thúc đẩy bình đẳng giới thông qua nâng cao hiệu quả kinh tế sản xuất nông nghiệp và phát triển du lịch tại hai tỉnh Lào Cai và Sơn La” (GREAT) thực hiện rà soát và phân tích các văn bản quy phạm pháp luật ở cấp TW về quản lý và sử dụng vốn sự nghiệp cho HTPTSX trong các CTMTQG giai đoạn 2016 – 2020, từ đó xác định các hạn chế, vướng mắc và đề xuất các giải pháp chính sách nhằm thực hiện thuận lợi và đạt hiệu quả cao nội dung HTPTSX và khởi nghiệp trong CTMTQG DTTS&MN giai đoạn 2021-2030.

Báo cáo được xây dựng trên cơ sở rà soát 63 văn bản quy phạm pháp luật ở cấp TW liên quan đến quản lý và sử dụng nguồn vốn sự nghiệp cho các hoạt động HTPTSX trong hai CTMTQG GNBV và CTMTQG NTM giai đoạn 2016-2020. Cấu trúc báo cáo gồm 3 phần: (i) Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật ở cấp TW – bất cập, hạn chế; (ii) Khuyến nghị; (iii) Phụ lục: các văn bản qui phạm pháp luật liên quan đến quản lý và sử dụng vốn sự nghiệp cho HTPTSX trong các CTMTQG giai đoạn 2016-2020.

    None Found
Skills

Posted on

21/06/2021